--- H2O point --- APROFITAMENT--- Pluja
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Ets a: Inici >> Aprofitament >> Pluja >> Generalitats
GENERALITATS. . . . . .VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA

Per a dissenyar un sistema de captació i reutilització d'aigua de pluja adaptat a les necessitats concretes de cada situació particular és altament recomanable realitzar en primer lloc un estudi personalitzat d'aprofitament d'aigua de pluja que ens ajudarà a determinar els equips necessaris a instal·lar en cada cas.

CAPTACIÓ I APROFITAMENT D'AIGUA DE PLUJA

L’aigua de pluja és un recurs que en el nostre país ha desenvolupat històricament un paper molt important fins al segle XIX. Quan a començaments del segle XX les canalitzacions d’aigua irromperen de manera massiva a les ciutats, pobles i viles, l’aigua va passar a un segon pla reservat gairebé de manera exclusiva a situacions molt especials.

En el nord d’Europa, malgrat que disposaven de moderns sistemes de canalització i de potabilització de l’aigua, ha esdevingut de nou important en els darrers anys la recollida d’aigua de pluja. Alemanya, per citar-ne un clar exemple, va començar a subvencionar aquest tipus d’iniciatives des de la reunificació, i centenars de milers de llars alemanyes compten actualment amb aquests equips malgrat l’escassa tradició d’aquests països respecte al nostre. La progressiva desertització d’Espanya està començant a provocar una major demanda de sistemes de recollida d’aigües pluvials al nostre país. L’increment d’aquesta demanda està creixent de forma exponencial tornant a recuperar el costum d’aprofitar les aigües pluvials.

Aproximadament en el nostre país la mitjana d’aigua anual supera els 600 litres per m2. Suposant un edifici amb una coberta de 100 m2 i un aprofitament del 80% de l’aigua de pluja, tindríem 48.000 litres d’aigua gratuïts cada any.

USOS DE L'AIGUA DE PLUJA
L’aigua de pluja presenta tota una sèrie de característiques avantatjoses.

  • D’una banda, és una aigua extremadament neta en comparació amb les altres fonts d’aigua dolça disponibles.
  • De l’altra, és un recurs essencialment gratuït i independent totalment de les companyies subministradores habituals.
  • Precisa d’una infrastructura bastant senzilla per a la seva captació, emmagatzematge i distribució.

Per a molts usos domèstics, la qualitat de l’aigua no precisa tenir la condició d’aigua “apta per al consum humà”. Ens referim a la utilització en rentadora, rentavaixelles, neteja de la casa, cisterna de l’inodor i el rec en general. En aquests casos l’aigua de pluja pot substituir perfectament l’aigua potable. A més, en ser una aigua molt tova, ens proporciona un estalvi considerable de detergent i sabons.

Però fins i tot més enllà d’aquestes indicacions, l’aigua de pluja s’ha emprat històricament per rentar-se, beure i cuinar-hi directament. Avui dia els criteris són una mica més restrictius i no sol aconsellar-se’n la utilització directa de pluja per a aquests menesters. Però és relativament fàcil adaptar-la per tal de poder-ne disposar com a única font d’aigua si es desitja, amb totes les garanties sanitàries que es requereixen. En aquest cas, cal prendre una sèrie de precaucions i instal·lar uns sistemes complementaris de depuració de l’aigua senzills, però amb controls absolutament estrictes. Si aquest és el cas, la nostra empresa posa a la vostra disposició els coneixements de professionals sanitaris col·legiats i capacitats per a això. Us instal·larem els equips adequats i us realitzarem directament les oportunes anàlisis de control precís d’aigües per garantir-vos-en la salubritat.

EQUIP BÀSIC DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE L’AIGUA DE PLUJA
Per a entendre el disseny dels equips, cal recordar que l’aigua de pluja sol captar-se en uns mesos precisos i que ha de conservar-se per a poder ser utilitzada durant el període posterior fins a la nova època de pluges. Per aquest motiu, en molts casos la utilització de l’aigua de pluja es combina amb una altra font de subministrament d’aigua com pot ser la xarxa.

Aquesta duplicitat de qualitats d’aigua implica la necessitat d’un sistema eficient de gestió de tots dos tipus d’aigües. Aquí cal fer un aclariment important. Existeixen en el mercat equips dissenyats per “reomplir” amb aigua d’una altra procedència –xarxa pública, pou, etc.- el dipòsit on s’emmagatzema l’aigua de pluja quan aquesta s’està acabant o escasseja. Aquest criteri té en general dues deficiències. D’una banda, la barreja periòdica d’aigües de característiques diferents en el dipòsit dificulta l’adaptació i assentament del sistema en molts casos així com en disminueix la seva vida. De l’altra, implica la no utilització de tota la capacitat d’emmagatzematge d’aigua de pluja, ja que abans que aquesta s’exhaureixi ja n’afegim una altra de procedència diferent. El disseny que presentem a continuació pren com a criteri la recerca de l’aprofitament màxim de l’aigua de pluja i els seus sistemes d’emmagatzematge, preservant el circuit d’aigües pluvials de qualsevol barreja o contaminació amb aigua d’una altra qualitat.

El disseny bàsic de recollida d’aigües pluvials consta dels següents elements:

  1. Coberta: En funció dels materials emprats tindrem major o menor qualitat de l’aigua recollida.
  2. Canaló: Per recollir l’aigua i portar-la fins al dipòsit d’emmagatzematge. Abans dels baixants s’aconsella instal·lar algun sistema que eviti entrada de fulles i similars.
  3. Filtre: Necessari per fer una mínima eliminació de la brutícia i evitar que entri en el dipòsit o cisterna.
  4. Dipòsit:: Espai on s’emmagatzema l’aigua ja filtrada. El seu lloc idoni és enterrat o situat en el soterrani de la casa, evitant d’aquesta manera la llum (algues) i la temperatura (bacteris). És fonamental que posseeixi elements específics com deflector d’aigua d’entrada, sifó sobreeixidor antirosegadors, sistema d’aspiració flotant, sensors de nivell per informar el sistema de gestió, etc.
  5. Bomba: Per distribuir l’aigua als llocs prevists. És molt important que estigui construïda amb materials adequats per a l’aigua de pluja i és igualment interessant que sigui d’alta eficiència energètica.
  6. Sistema de gestió aigua de pluja-aigua de xarxa: Mecanisme pel qual tenim un control sobre la reserva d’aigua de pluja i la commutació automàtica amb l’aigua de xarxa. Aquest mecanisme és fonamental per aprofitar de forma confortable l’aigua de pluja. Òbviament se’n prescindeix si no existeix una altra font d’aigua.
  7. Sistemes de drenatge de les aigües excedents, de neteja, etc. que pot ser la xarxa de clavegueram, o el sistema de vessament de què disposi l’habitatge.
CASA

Opcionalment, abans del filtre, pot instal·lar-se un sistema de rentat de la coberta, que permet prescindir de forma automàtica dels litres inicials d’aigua amb més brutícia quan arriben les primeres pluges després de l’estiu.

C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||